ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

« ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ »

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

   Συνιστάται  επαγγελματικό  σωματείο με την επωνυμία  « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ     ΝΟΜΟΥ     ΑΡΚΑΔΙΑΣ » .

 

ΑΡΘΡΟ

Έδρα  του σωματείου είναι η Τρίπολη.

 

ΑΡΘΡΟ

Σκοπός του σωματείου είναι:

1) η κατοχύρωση , προαγωγή και προστασία των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του ,

2) η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης των συμφερόντων των μελών,

3) ο καθορισμός κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς και η προσπάθεια για την επιβολή και τήρηση τους από όλα τα μέλη ,

4) η οργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην προβολή και ανύψωση του κύρους των οικονομολόγων, λογιστών φοροτεχνικών και στην επιμόρφωση τους σε θέματα επαγγελματικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του το σωματείο:

1. Απευθύνεται στις αρμόδιες κρατικές αρχές , στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους διάφορους συλλόγους και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων,

2. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες,

3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και κάθε ενδιαφερόμενου,

4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση σε Συμβούλια, κρατικές επιτροπές και

οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,

5. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος

και ενισχύει τέτοια έντυπα,

6. Μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές οργανώσεις, με

ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΛΗ

 

ΑΡΘΡΟ 4°

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να έχουν την όποια άδεια ασκήσεως  επαγγέλματος που η εκάστοτε νομοθεσία ορίζει για την άσκηση του οικονομολογικού – φοροτεχνικού – ελεγκτικού επαγγέλματος .

2. Να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασχολούνται με την παροχή

υπηρεσιών οικονομολογικής, λογιστικής, φοροτεχνικής, μελετητικής και ελεγκτικής φύσης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και έχουν έδρα την περιοχή του Νομού Αρκαδίας ή είναι μέλη εταιρείας με έδρα τον Νομό

Αρκαδίας, η οποία έχει ως σκοπό και την παροχή οικονομολογικών,

λογιστικών, φοροτεχνικών , μελετητικών  και ελεγκτικών  υπηρεσιών  εφόσον και τα ίδια  προσφέρουν τις υπηρεσίες  αυτές μέσω της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5°

Η εγγραφή μέλους γίνεται μετά από αίτηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση . Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφεται τα στοιχεία της ταυτότητας του, το ασκούμενο επάγγελμα και η διεύθυνση της επαγγελματικής του στέγης και ο αριθμός της όποιας άδειας ασκήσεως οικονομολογικού – φοροτεχνικού επαγγέλματος του Ο.Ε.Ε ή όποιου άλλου οργανισμού ή φορέα η εκάστοτε νομοθεσία ορίζει . Στην αίτηση θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά ή στοιχεία που  αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 4 του παρόντος αθροιστικά.

Η  αίτηση  γίνεται δεκτή  εάν το  υποψήφιο μέλος  συγκεντρώνει τους  όρους του  άρθρου 4 του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου εάν το υποψήφιο μέλος έχει τα παραπάνω   προσόντα , υποχρεούται  να  εγγράψει  αυτό  μέσα  σε  τριάντα (30) ημέρες  από την υποβολή της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί ή περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει  στο Ειρηνοδικείο  σύμφωνα με τη  διάταξη του  άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1712/87.

Η  ιδιότητα  του  μέλους  αποκτάται  ένα μήνα  μετά την απόφαση του Δ.Σ ή από την τελεσιδικία  της απόφασης  που διατάζει την εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 6°

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το σωματείο μετά από

έγγραφη αίτησή του προς το Δ.Σ. , καταβάλλοντας και τις καθυστερούμενες   συνδρομές του. Η αποχώρησή του πρέπει να γνωστοποιείται τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Τα  εξερχόμενα μέλη  δεν ευθύνονται  έναντι  του  σωματείου  για τις  υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί  από  αυτούς  κατά το χρόνο που ήταν μέλη.

ΑΡΘΡΟ 7°

Με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου  αποβάλλεται  από το σωματείο κάθε μέλος που:

1. Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής που προβλέπει το άρθρο 4,

2. Συμπεριφέρεται αντίθετα με τους σκοπούς του σωματείου και τις

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου,

3. Καθυστερεί αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο έτη την υποχρεωτική

του συνδρομή προς το σωματείο,

4. Απέχει αδικαιολόγητα από δύο συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις,

5. Καταδικάστηκε αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το Ν. 1712/87.

Την αποβολή του μέλους εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Το Διοικητικό συμβούλιο όπως και η Γενική Συνέλευση, καλούν προηγουμένως, εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες, κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού παραβάσεις. Αν αρνηθεί το μέλος να απολογηθεί ή απουσιάσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στην ημερομηνία που καθορίστηκε, το Δ.Σ. προχωρεί στη διαδικασία ερήμην του. Σε περίπτωση αποβολής του , το  μέλος δικαιούται  να προσφύγει , μέσα σε  τριάντα  (30)  ημέρες από την επίδοση σ' αυτό της περί αποβολής του απόφασης , στο Ειρηνοδικείο .

Για τις παραπάνω αιτίες η Γενική Συνέλευση έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τις εξής πειθαρχικές ποινές:

 1. Επίπληξη,

 2. Στέρηση του δικαιώματος της συμμετοχής στις οποιεσδήποτε εκδηλώσεις του σωματείου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,

 3. Αποβολή του μέλους από τη διοίκηση του σωματείου,

 4. Ακόμα τα μέλη διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

  μετά από σχετική αίτηση τους και όταν συνταξιοδοτηθούν.

 

ΑΡΘΡΟ 8°

Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα :

1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση,

2. Να συμμετέχει στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα και επιτροπές του σωματείου, καθώς και αντιπρόσωπος στις ανώτερες οργανώσεις που ανήκει αυτός.

3. Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη

Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να

ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων

εγγράφων που το αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των

προβλημάτων του κλάδου.

 

ΑΡΘΡΟ 9°

Κάθε μέλος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1. Να   συμμετέχει   στις   Γενικές   Συνελεύσεις   και   σε   κάθε   άλλη δραστηριότητα του σωματείου και να συμπαρίσταται στα όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεων της.

2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της

Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών

οργάνων του σωματείου.

3. Να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση για κάθε μεταβολή που αφορά την

επαγγελματική του κατάσταση.

4. Να   μην   αντιστρατεύεται   στα   συμφέροντα   του   σωματείου.   Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο

σωματείο.

5. Να τηρεί τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, όπως  αυτοί  θα  ορίζονται  με  τις  αποφάσεις  των αρμοδίων οργάνων του σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΠΟΡΟΙ

 

ΑΡΘΡΟ 10o

Πόροι του σωματείου είναι :

 1. Η ετήσια συνδρομή των μελών που ανέρχεται στο ποσό των εικοσιπέντε (25,00) ευρώ.

 2. Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του σωματείου.

 3. Τα έσοδα από διενέργεια σεμιναρίων , δωρεές  , κληρονομιές , κληροδοσίες ,  διάφορες  εκδηλώσεις και  εορτές.

 4. Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.

Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα , δωρεών  που θα  δεσμεύουν με τον οποιοδήποτε  τρόπο το σωματείο.

Το ύψος της ετήσιας εισφοράς μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται  με πλειοψηφία  των 2/5 τουλάχιστον των ταμειακά  τακτοποιημένων μελών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11°

Όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12°

Η  Γενική Συνέλευση  είναι το  κυρίαρχο  όργανο του  σωματείου και αποτελείται από τα ταμειακά  τακτοποιημένα μέλη του. Στην αρμοδιότητα της ανάγεται κάθε θέμα σχετικό  με τους σκοπούς του σωματείου , οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του. Με απόφαση της επιλέγεται η Ομοσπονδία από την οποία το σωματείο θα αντιπροσωπεύεται στη Συνομοσπονδία , σε περίπτωση που θα ανήκει σε δύο Ομοσπονδίες. Απόφαση επίσης της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για την αγορά ακινήτου από το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 13°

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο μέσα στο  πρώτο τετράμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους, έκτακτα δε σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητήσουν τη σύγκληση της προς το Δ.Σ. τα 2/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, στην οποία θα αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Δ.Σ. με ιδιαίτερη πρόσκληση που τοιχοκολλείται στα γραφεία του σωματείου και στέλλεται στα μέλη οκτώ (8) ημέρες  πριν από την ημέρα σύγκλησης. Στην πρόσκληση  αναγράφονται  ο τόπος , ο χρόνος  σύγκλησης, αν είναι τακτική  ή έκτακτη , πρώτη , δεύτερη ή τρίτη  και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει προς έγκριση τον απολογισμό του χρόνου που πέρασε,  και τον προϋπολογισμό του νέου έτους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι γραμμένο στην πρόσκληση που κοινοποιήθηκε στα μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 14°

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται  σ' αυτήν το 1/2  τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων  μελών. Αν δεν  υπάρχει απαρτία  κατά την πρώτη σύγκληση  συνέρχεται χωρίς  άλλη διατύπωση  επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας , κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του 1/4 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και σ' αυτή τη Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση για τρίτη φορά, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 15°

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:

 1. Σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, και Εφορευτικής Επιτροπής  και    

    Αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια  Επαγγελματική Οργάνωση,

 1. Σε επιλογή δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης,

 2. Σε θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση,

 3. Σε προσωπικά ζητήματα,

 4. Στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

Η ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται.

Για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του σωματείου απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.

Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου για τη συμμετοχή στα

όργανα διοίκησης ή στις ψηφοφορίες.

 

ΑΡΘΡΟ 16°

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος της, που εκλέγεται από τα μέλη με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Επίσης εκλέγονται ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας της συνέλευσης, για την τήρηση των πρακτικών της και ο ψηφοσυλλέκτης. Μέχρι την εκλογή αυτών προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Δ.Σ.. Ο πρόεδρος της συνέλευσης φροντίζει για την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξη, δίνει τον λόγο σε αυτούς που τον ζητούν με τη σειρά και αντίθετα τον αφαιρεί σε κάθε περίπτωση που ο ομιλητής παρεκτρέπεται. Ακόμη διακόπτει τη συνεδρίαση όταν καταστεί θορυβώδης ή κάθε φορά που βίαια και απρεπή μέσα απειλούν να διαταράξουν την τάξη της. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή όταν παίρνει το λόγο σαν ομιλητής για θέμα της ημερήσιας διάταξης αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευση υπογράφονται  από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 17°

Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ., είναι πενταμελές, η θητεία του διετής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Σύμβουλο.

Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών. Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί των τακτικών, συνέρχεται Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο, με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της εκλογής του, με πρόσκληση του συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώμα. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο.

Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Διοικεί το σωματείο και διαχειρίζεται τα συμφέροντα του, αποφασίζει για κάθε ζήτημα σχετικό με το γενικό συμφέρον των μελών του κι ακόμη μελετά και εισηγείται στη Γ.Σ. τα γενικότερα θέματα στα οποία είναι αυτή αρμόδια ν' αποφασίσει. Υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τα πεπραγμένα του έτους,  τον προϋπολογισμό της νέας χρήσης και γενικά παίρνει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 18°

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα οπότε το καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με αίτηση τους δύο (2) από τα μέλη του. Στις προσκλήσεις για την τακτική συνεδρίαση του αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν και στέλλονται στα μέλη του πριν από τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες στην περίπτωση σε έκτακτης συνεδρίασης, πριν από είκοσι τέσσερις ώρες. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι στη συνεδρίαση του τα μισά συν ένα μέλη του και αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Όταν υπάρξει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Μέλη του Δ.Σ δεν ευθύνονται για απόφαση που πάρθηκε σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν ή που διαφώνησαν, με την προϋπόθεση όμως ότι η διαφωνία τους αυτή θα προκύπτει από τα πρακτικά και μόνο.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις του αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από άλλο αναπληρωματικό.

Για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 19°

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο σε κάθε του σχέση και σε κάθε δημόσια αρχή, δικαστικώς και εξωδίκως. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Δ.Σ. Επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Δ.Σ. και Γ.Σ. Φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που είναι απαραίτητη για την προώθηση των συμφερόντων του σωματείου. Συμβάλλεται έγκυρα στις σχέσεις του Συλλόγου με τρίτους μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής και μαζί με τον Ταμία τα γραμμάτια εισπράξεων και γενικά είναι υπεύθυνος για την κανονική διεξαγωγή των υπηρεσιών και υποθέσεων του σωματείου. Όταν απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται σε όλες του τις αρμοδιότητες από τον Αντιπρόεδρο.

Ο Γενικός Γραμματέας φυλάσσει το αρχείο του σωματείου, τη σφραγίδα, τηρεί το βιβλίο μητρώου των μελών, συντάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ., καταχωρεί  αυτά στο βιβλίο πρακτικών , συνυπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τις προσκλήσεις συνεδρίασης του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, συνεργάζεται  μαζί του για την  ομαλή  και έγκαιρη διεξαγωγή των υποθέσεων του σωματείου και για τη σύνταξη της έκθεσης   πεπραγμένων   της   κάθε οικονομικής υποβάλλεται για έγκριση στη Γ.Σ., τέλος δε υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα    πληρωμών. Όταν απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ..

Ο Ταμίας εισπράττει με γραμμάτια εισπράξεων τα τις ετήσιες συνδρομές, τις έκτακτες εισφορές και γενικά κάθε έσοδο του σωματείου. Πληρώνει τα διάφορα έξοδα που αποφάσισε το Δ.Σ. με βάση εντάλματα πληρωμής που φέρουν την υπογραφή του, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ενδεχόμενη απώλεια χρημάτων και τηρεί τα παρακάτω αριθμημένα βιβλία α) ταμείου και β) περιουσίας . Καταθέτει στο όνομα του σωματείου σε αναγνωρισμένη τράπεζα όλα τα έσοδα, για δε την ανάληψη των απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. με την οποία θα ορίζεται και το μέλος που θα την κάνει. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την σύνταξη του απολογισμού και του προϋπολογισμού. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των μελών του σωματείου και παραδίδει στο Δ.Σ. πίνακα με τα ονόματα εκείνων που καθυστερούν στη συνδρομή των. Όταν απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ..

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  

 

      ΑΡΘΡΟ 20°

Οι αντιπρόσωποι του σωματείου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που είναι μέλος εκλέγονται από τη Γ.Σ., ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ., η θητεία τους είναι διετής και συμπίπτει με αυτή του Δ.Σ. Η εκλογή γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία εκλογής του Δ.Σ.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων του σωματείου στις δευτεροβάθμιες

οργανώσεις που μετάσχει ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό αυτών και

τον Ν.1712/1987.

Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται με χωριστή  ψηφοφορία , η  δε  κατά    σειρά επιλαχόντες κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους, αναπληρούν αντίστοιχα τους τακτικούς αντιπροσώπους σε περίπτωση  παραίτησης,  θανάτου,  εκπτώσεως ή ανακλήσεως  αυτών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 21°

Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του σωματείου και για τους αντιπροσώπους του στις υπερκείμενες τοπικές ή πανελλαδικές Οργανώσεις διεξάγονται από πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή.

Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών συγκαλείται Γ.Σ. που καθορίζει την ημερομηνία των εκλογών αμέσως μετά την έγκριση των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης και εκλέγει τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τα οποία διενεργούν τις αρχαιρεσίες. Στην  Εφορευτική  Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για  αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

Στην Εφορευτική Επιτροπή παραδίδεται από τη Διοίκηση υποχρεωτικά αντίγραφο μητρώου μελών, με βάση το οποίο διεξάγεται η ψηφοφορία, το εκλογικό υλικό και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 22°

Η εκλογή των οργάνων διοίκησης του σωματείου γίνεται κάθε δύο χρόνια, με βάση συνδυασμούς υποψηφίων και μεμονωμένες υποψηφιότητες. Σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι σε αριθμό διπλάσιο του αριθμού των εκλεγομένων. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου , της Ελεγκτικής Επιτροπής και οι αντιπρόσωποι του σωματείου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική των δύναμη και σύμφωνα με τις παραγράφους 7,8, 9, 10,11,12, 13, και 14 του άρθρου 7 του Ν.1712/87.

Οι συνδυασμοί υποχρεούται να καταθέσουν στο Δ.Σ. δήλωση με τα ονόματα των υποψηφίων τους, τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Το ίδιο ισχύει και για τις μεμονωμένες υποψηφιότητες.

Η Διοίκηση ανακηρύσσει τους υποψηφίους σε συνεδρίαση της που πραγματοποιείται τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής, ενώ παράλληλα φροντίζει για την έγκαιρη εκτύπωση του απαραίτητου αριθμού ψηφοδελτίων, στα οποία προτάσσονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων του Δ.Σ. Για τους αντιπροσώπους στις υπερκείμενες τοπικές ή πανελλαδικές οργανώσεις υπάρχει χωριστό ψηφοδέλτιο.

 

ΑΡΘΡΟ 23°

Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου Δημοσίου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας του μέλους              

Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο καταχωρείται κατά αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

Για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται το αντίγραφο του μητρώου μελών που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές και το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της, φυλάσσεται δε στο Ειρηνοδικείο αντίγραφο του στο αρχείο του Συλλόγου.

Η Εφορευτική Επιτροπή επίσης ανακηρύσσει τους υποψηφίους των συνδυασμών ως επιτυχόντες, με βάση τους σταυρούς προτίμησης και ενεργεί κλήρωση για τους ισοψηφήσαντες.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδει στο Δ.Σ. το εκλογικό υλικό που περίσσεψε ενώ φροντίζει για την τήρηση της τάξεως στο χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια των αρχαιρεσιών και ακόμη να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

 

ΑΡΘΡΟ 24°

Το σωματείο έχει τη δική του στρογγυλή σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυμία του.

ΑΡΘΡΟ 25°

Το σωματείο μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να συστήσει Ταμείο Αλληλοβοήθειας των μελών. Οι πόροι αυτού θα προέρχονται από το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών και εκτάκτων πόρων του σωματείου και από τις παροχές που γίνονται απ' ευθείας σ' αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 26°

Κάθε ανάμειξη του σωματείου σε ενέργειες που επιδιώκουν άμεσα ή έμμεσα κομματικούς σκοπούς, όπως και κάθε εξάρτηση του από πολιτικά κόμματα, απαγορεύεται.

ΑΡΘΡΟ 27°

Απαγορεύεται απολύτως η άσκηση εμπορικών πράξεων από το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 28°

Το σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

α) Μητρώο Μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών, τα ονόματα των γονέων αυτών, το επάγγελμα, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, οι χρονολογίες εγγραφής, αποβολής και διαγραφής, καθώς και η ταμειακή ενημέρωση,

β) πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ.,

γ) πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.,

δ) ταμείου που καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές,

ε) περιουσίας στο οποίο αναγράφονται όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου.

Εκτός από τα παραπάνω βιβλία το σωματείο μπορεί να τηρεί και οποιοδήποτε άλλο που είναι απαραίτητο για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Όλα τα βιβλία του σωματείου αριθμούνται και θεωρούνται πριν χρησιμοποιηθούν με τη σφραγίδα του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 29ο

Το σωματείο διαλύεται:

α) Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των δέκα (10),

β) Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο Νόμος,

γ) Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται

ειδικά για τον σκοπό αυτό, για την οποία απαιτείται παρουσία και

πλειοψηφία των ταμειακά εντάξει μελών όπως ορίζει ο Ν. 1712/87 άρ 5§8.

Διαλυομένου του σωματείου, σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο νόμος η περιουσία του θα κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα και θα αποδοθεί με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος στην Ομοσπονδία Οικονομολόγων. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η διανομή της περιουσίας του σωματείου στα μέλη του.

 

ΑΡΘΡΟ 30°

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται σε αυτό το Καταστατικό αρμόδια είναι να αποφασίσει η Γ.Σ. των μελών του σωματείου, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και σύμφωνα πάντα με το νόμο για τα επαγγελματικά σωματεία και τον Αστικό Κώδικα.

Το  Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα  (30) άρθρα , διαβάστηκε συζητήθηκε και ψηφίστηκε επί της αρχής κατ' άρθρο και στο σύνολο του από  την  πλειοψηφία τα ων ιδρυτικών  μελών  στις εννιά  Ιανουαρίου του έτους 2014 (09-01-2014)  και θα ισχύσει από την έγκριση του από το Ειρηνοδικείο Τρίπολης , προκειμένου να εγγραφεί στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Τρίπολης .